حضور دكتر بيژن نامدار زنگنه در غرفه شركت فرآيند توسعه پاد

 
حضور دكتر بيژن نامدار زنگنه در غرفه شركت فرآيند توسعه پاد
جناب آقاي دكتر بيژن نامدار زنگنه وزير محترم نفت ضمن بازديد از بيستمين نمايشگاه بين الملي نفت ، گاز و پتروشيمي ، از غرفه معرفي محصولات توليدي شركت فرآيند توسعه پاد با نام تجاري پايپ فلكس بازديد نمودند.
جناب آقاي دكتر بيژن نامدار زنگنه وزير محترم نفت ضمن بازديد از بيستمين نمايشگاه بين الملي نفت ، گاز و پتروشيمي ، از غرفه معرفي محصولات توليدي شركت فرآيند توسعه پاد با نام تجاري پايپ فلكس بازديد نمودند.
دكتر زنگنه هنگام ديدار از غرفه اين شركت ، در ضمن صحبت با آقاي مهندس نيكخواه بهرامي مديرعامل شركت فرآيند توسعه پاد با محصولات توليدي و توانمندي هاي اين شركت آشنا گرديدند ، ايشان با تقدير از فعاليت هاي صورت گرفته براي جناب آقاي مهندس نيكخواه بهرامي و مجموعه شركت فرآيند توسعه پاد آرزوي موفقيت نمودند.

تاريخ تنظيم: دوشنبه 11 فروردین ماه 1393