پروژه های اتمام یافته

 
احداث 9 مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک شبکه گاز کرج
اجرای سیستم حفاظت کاتدیک و شبکه گاز صنایع  هوائی قدس
تعمیر، سرویس و نگهداری  شبکه گاز رسانی و سیستم حفاظت کاتدیک شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی

تعمیر، سرویس و نگهداری  شبکه گاز رسانی و سیستم حفاظت کاتدیک شرکت پارس خودرو
تهیه مصالح و اجراء ونگهداری وراهبری سیستم  حفاظت کاتدیک شبکه گاز موسسه سرم سازی رازی
تهیه مصالح و اجراء سیستم حفاظت کاتدیک شبکه گاز و نگهداری شبکه گاز موسسه سرم سازی رازی
طراحی، تهیه و اجراء شبکه گازرسانی و سیستم حفاظت کاتدیک کارخانه سیمان آبیک
نصب و راه اندازی و اجرای سیستم حفاظت کاتدیک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران