پروژه های اتمام یافته

 
لوله کشی گاز مرکز تحقیقات مهندسی جنگ جهاد
لوله کشی گاز صنایع هوایی قدس (صنایع دفاع)
لوله کشی گاز مرکز صدا و سیمای همدان
لوله کشی گازکارخانه صنایع فلزی ایران
گارزسانی فرودگاه مهرآباد
نصب و راه اندازی و نگهداری و راهبری سیستم گازرسانی فرودگاه مهرآباد
نصب و راه اندازی و نگهداری شبکه گاز راه آهن
اجرای طرح و توسعه شبکه گاز کارخانجات راه آهن
نگهداری و راهبری شبکه گاز و برق و مکانیک کارخانجات حوزه راه آهن
گازرسانی نیروگاه برق  ارومیه
گازرسانی به نمایشگاه بین المللی تهران
گازرسانی به شهر آببر استان زنجان
گازرسانی کارخانه کمباین سازی ایران
نگهداری و راهبری شبکه گاز نمایشگاه بین المللی تهران
اجرای شبکه گاز شهرک صنعتی اشتهار
طراحی تهیه مصالح، اجراء شبکه گاز رسانی محوطه و ساختمان های شهرک صنعتی اشتهارد
تهیه، نصب و راه اندازی شبکه گاز کارخانه  آلومنیوم پرشیا در شهرک صنعتی اشتهارد
تهیه و راه اندازی و نگهداری تاسیسات شبکه گاز کارخانه آزماشیمی در شهرک صنعتی اشتهارد
تهیه و نصب و راه اندازی و نگهداری شبکه گاز کارخانه پارس کیمیا در شهرک صنعتی اشتهارد
نصب و راه اندازی و اجرای لوله کشی گاز کارخانه و تبدیل سوخت سیمان غرب(کرمانشاه)
اجرای لوله کشی گاز و تبدیل سوخت کارخانه سیمان هگمتان
اجرای خط انتقال گاز شهرستان ترکمانچای
اجرای خط انتقال گاز شهرستان های هوراند، کلیبروورزقان
طراحی، تهیه مصالح و اجراءشبکه گاز فاز یک کارخانه سیمان فیروزکوه
تهیه مصالح و اجراء تبدیل سوخت کارخانه سیمان فیروزکوه
تهیه مصالح و اجرای فاز  شبکه لوله کشی گاز فشار قوی و سیستم حفاظت کاتدیک کارخانه سیمان فیروزکوه

طراحی، تهیه و اجراء شبکه گازرسانی و سیستم حفاظت کاتدیک کارخانه سیمان آبیک
تهیه مصالح و اجرای شبکه گاز کارخانه سیمان پیوند گلستان

تهیه مصالح اجرای عملیات لوله کشی گاز در سطح ایران خودرو
تهیه و اجراء شبکه گازرسانی سایت 2 کارخانه ایران خودرو  

تهیه مصالح و اجراء سیستم حفاظت کاتدیک شبکه گاز و نگهداری شبکه گاز موسسه سرم سازی رازی
تهیه مصالح و اجرای گازرسانی و تبدیل سوخت کارخانه زاگرس درخشان
تهیه مصالح و اجرای گازرسانی به ایستگاه  کارخانه پارس خودروCNG
طراحی و تهیه مصالح واجرای عملیات گازرسانی کارخانه شرکت صنعتی تلاش

لوله کشی شبکه گاز فشار قوی(60) پوند پارک فن آوری پردیس
گازرسانی به روستاهای والایش، جداقیه، کوه زین، خراسانلو و گاودره استان زنجان
گازرسانی به دانشگاه زنجان و صنایع مسیر
گازرسانی ساختمانهای راه آهن جمهوری اسلامی ایران
طراحی و اجرای عملیات گازرسانی به آکادمی کمیته ملی المپیک