پروژه های اتمام یافته

 
تهیه و اجراء خطوط انتقال و شبکه آبیاری و احداث چاه و مخازن ذخیره بتنی شرکت زیتون نمونه زنجان و راه اندازی آن
تهیه و نصب  تجهیزات مکانیکال و لوله کشی سیستم آبرسانی کارخانه سیمان آبیک
تهیه مصالح و اجرای عملیات آبرسانی روستای گیلوان شهرستان طارم استان زنجان