پروژه های در دست اجراء

 

تعمیر و نگهداری سیستم های تهویه خطوط 1 ، 2 و 4 متروی تهران

تعمیرات و نگهداری سیستم اعلام حریق خطوط 1، 2 و 5 مترو تهران

پروژه گازرسانی به نیروگاه بخار ایرانشهر

نگهداری سیستم های اعلام و اطفاء حریق گازی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

راه اندازی و نگهداری سیستم های اعلام و اطفاء حریق آبی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)

تعمیر، سرویس و نگهداری  شبکه گاز رسانی و سیستم حفاظت کاتدیک شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی

تامین خدمات امداد و  گازبان شرکت گاز استان زنجان

تامین خدمات بهره برداری گاز ناحیه زنجان