تاریخچه

 

شرکت فرآیند توسعه پاد در سال 1383 به شماره ثبت 243061 از نوع سهامی خاص با صد در صد مالکیت خصوصی در اداره ثبت شرکت های استان تهران با دو هدف عمده تولید تجهیزات وانجام خدمات فنی و مهندسی پروژه های مرتبط با صنایع نفت وگازو پتروشیمی و آب تأسیس گردیده است.