عضو هیئت مدیره

 


نام: منصور

نام خانوادگی: نيکخواه بهرامی

تاريخ تولد: 1318

آخرين مدرک تحصيلی: دکترای مکانيک  

تاريخ و محل اخذ: 1969-دانشگاه تگزاس آمریکا

سمت:عضو هيئت مديره