مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

 


   نام: ارشـد الله

   نام خانوادگی: نيکخــواه بهرامی

   تاريخ تولد: 1342

   آخرين مدرک تحصيلی: کارشناسی

   تاریخ ومحل اخذ:1371- دانشگاه شهید بهشتی

   سمت: مدیرعامل ورئيس هيئت مديره