درباره فرآیند توسعه پاد

 
در جهانی که با همه گستردگی ها، امروزه به لطف فراگیر شدن ابزار اطلاع رسانی، دهکده جهانی نامیده می شود، نمی توان جزیره ای جدا و منزوی بود و باید با حرکت تدریجی دنیا از حالت کشوری و منطقه ای به سوی جهانی شدن، همراه شد .که در غیر این صورت فاصله امروز جهان سوم با دنیای پیشرفته غیر قابل جبران خواهد بود