سفارش محصول

 
سفارش محصولات توليدي
نام شركت
نام پروژه / دپارتمان
نام و سمت تنظيم كننده درخواست
تلفن
فكس
نشاني الكترونيكي
قطر نامي
طول اتصال
تعداد
كد محصول براساس كاتالوگ
نحوه نصب اتصال
نوع سيال
حداقل فشار (bar)
حداكثر فشار (bar)
حداقل دما
حداكثر دما
سرعت سيال
مقدار انبساط محوري Axial
مقدار انحراف محوري Lateral
مقدار انحراف زاويه اي Angular
ارسال نقشه

ساير مشخصات فني
* متن کنترلی را وارد کنيد